Privacybeleid

 

1. Onderwerp en doelstellingen 

Fabulous & Healthy is een adviesbureau voor een gezonde levensstijl. Voor zowel Business to Business als voor individuele cliënten. (klik hier voor onze privacyverklaring individuele cliënten). Ten behoeve van de activiteiten van Fabulous & Healthy worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Fabulous & Healthy behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG.

 Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de opdrachten door de cliënt betreft ons werkgebied gezonde levensstijl;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de cliënt;
 • het - binnen het kader van de relevante wetgeving - toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen, workshops en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Fabulous & Healthy;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 

   

2. De volgende persoonsgegevens worden door Fabulous & Healthy verwerkt:

 

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), evenals het bankrekeningnummer van de cliënt of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de cliënt of deelnemer;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van trainingen of workshops;
 • gegevens voor de organisatie van trainingen of workshops;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van workshop en trainingskosten;
 • gegevens van begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 

 

 3. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 

 • degenen die:
  • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • managen of uitvoeren van de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
  • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
  • de cliënt of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie), of
  • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Fabulous & Healthy zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

 

 

4. Geheimhouding


Persoons- en Vertrouwelijke gegevens worden door Fabulous & Healthy steeds behandeld met inachtneming van wat in de AVG is bepaald.


Medewerkers van Fabulous & Healthy zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoons- en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de AVG dienen te behandelen. Voor zover Fabulous & Healthy derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoons- en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

 


5. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens


De verwerking van Persoons- en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Fabulous & Healthy niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van de cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

 


6. Beveiliging, bewaring en verwijdering


Fabulous & Healthy heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens evenals tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.
Fabulous & Healthy ziet er op toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de AVG blijft gelden.


Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.


Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 


7. Verstrekking van gegevens binnen Fabulous & Healthy


Persoons- en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Fabulous & Healthy uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Fabulous & Healthy die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 


8. Verstrekking van gegevens aan derden

 

Fabulous & Healthy zal de Persoons- en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 

 • de doorgifte geschiedt aan een door Fabulous & Healthy voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Fabulous & Healthy een verwerkersovereenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training of workshop wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van supplementen;
 • Fabulous & Healthy op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoons- of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 


9. Inzage- en wijzigingsrecht


Zowel de Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoons- en/of Vertrouwelijke Gegevens, dat in overeenstemming is met het bepaalde in de AVG. Indien een Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van Fabulous & Healthy kan hij/zij een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


10. Cookies


Fabulous & Healthy maakt op dit moment geen gebruik van cookies. 

 


11. Wijzigingen in het Privacybeleid


Fabulous & Healthy behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. Fabulous & Healthy adviseert Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 08-10-2018


Uw gegevens worden door Fabulous & Healthy zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met ons. Dit kan via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.