ALGEMENE VOORWAARDEN Fabulous & Healthy

 

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Fabulous & Healthy aanbiedt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten waarbij Fabulous & Healthy derden betrekt.

1.3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn of waarover onduidelijkheid bestaat, worden beoordeeld naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

1.4. Fabulous & Healthy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67626963.

1.5. Opdrachtgever: de cliënt of de organisatie die een dienst afneemt van Fabulous & Healthy.

Waar van toepassing zal ‘opdrachtgever’ worden vervangen door ‘cliënt’ of ‘organisatie’.

1.6. Diensten: hieronder vallen alle individuele sessies, workshops, gehele programma’s, die Fabulous & Healthy aanbiedt.

1.7. Overeenkomst: het door de opdrachtgever verstrekken van een opdracht aan Fabulous & Healthy en het aangaan van deze opdracht door Fabulous & Healthy, in een gezamenlijke schriftelijke overeenstemming.

 

 1. Duur en verloop

2.1. De duur van de diensten die geleverd worden, verschilt per activiteit. Hierover wordt vooraf met de opdrachtgever afspraken gemaakt.

2.2. De opdrachtgever/cliënt zal indien gevraagd/afgesproken de opdrachten/stukken/ informatie verstrekken die nodig zijn voor de sessies.

2.3. Als op enig moment tijdens de dienstverlening zaken of ziektebeelden bij de cliënt vermoed worden die niet onder het werkgebied of de deskundigheid van Fabulous & Healthy vallen, dan zal Fabulous & Healthy de cliënt daarop wijzen en aangeven dat voorzetting van dienstverlening elders wenselijk is. En dit i.o.m. cliënt communiceren aan de opdrachtgever.

2.4. Geplande sessies die niet tijdig zijn afgemeld, zullen in rekening worden gebracht. Zie ook onder 9.

2.5. Indien blijkt dat het noodzakelijk is voor een beter resultaat dat de dienstverlening aangepast moet worden (qua aantal sessies of tijd) dan wordt dit besproken met de opdrachtgever/cliënt. Na akkoord van de opdrachtgever/cliënt wordt het programma hierop aangepast en de bijbehorende kosten in rekening gebracht.

2.6. Als van Fabulous & Healthy meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de opdracht kan Fabulous & Healthy voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

 1. Geheimhouding

3.1. Fabulous & Healthy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van een opdrachtgever ontvangt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.2. Informatie met betrekking tot de opdrachtgever wordt ongeacht de wijze van vastlegging of overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de opdrachtgever kennis genomen heeft van die informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie, tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.

3.3. Fabulous & Healthy refereert niet aan een opdracht zonder toestemming van de opdrachtgever.

  

 1. Persoonsgegevens

4.1. Door het aangaan van een overeenkomst met Fabulous & Healthy wordt aan Fabulous & Healthy toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst en/of andere stukken verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Fabulous & Healthy uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

 1. Kosten

5.1. Het uurtarief van Fabulous & Healthy bedraagt € 90,00. Dit bedrag is exclusief BTW voor organisaties en inclusief BTW voor particulieren.

5.2. De kosten van een dienst verschilt per type dienstverlening en de duur. Hierover wordt voor aanvang van een workshop duidelijk gecommuniceerd.

5.3. Voor sessies op locatie wordt € 0,35 exclusief BTW per kilometer gerekend. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.4. Kosten voor locaties en overige facilitaire zaken zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Betalingswijze

6.1. Voor organisaties:

6.1.1. Betaling binnen 14 dagen na dagtekening factuur. Mits schriftelijk anders overeen is gekomen.

6.2. Voor particuliere cliënten:

6.2.1. Betaling na elke sessie op basis van een factuur direct contant of per pin, of via een directe overschrijving n.a.v. een betaalverzoek.

6.2.2. Betaling van een geheel programma vindt in overleg plaats, op basis van een factuur direct contant of per pin, of binnen 14 dagen via een bankoverschrijving.

 

 1. Vergoedingsmogelijkheden

7.1. De diensten van Fabulous & Healthy worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Wel vergoeden veel werkgevers personal coaching en trainingen als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidings- of persoonlijk budget. Vraag dit na bij je werkgever.

7.2. Voor zelfstandig ondernemers is personal coaching en educatie doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

 

 1. Verzuim van betaling

8.1. Als een factuur niet wordt betaald binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke en zal hij of zij hierop eerst worden aangesproken. In geval van structurele betalingsverzuim is Fabulous & Healthy gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze schadeplichtig kan worden gesteld.

8.2. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Fabulous & Healthy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fabulous & Healthy onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5. Als Fabulous & Healthy om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, zal de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, de alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.


 

 1. Annulering

9.1. Fabulous & Healthy heeft het recht om zonder opgave van reden een heel programma of workshop te annuleren of deelname van een cliënt te weigeren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Fabulous & Healthy betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

9.2. Een opdrachtgever heeft het recht de gehele deelname aan een programma, sessie of workshop te annuleren. Fabulous & Healthy zorgt dan voor restitutie van het inmiddels betaalde bedrag, met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties. Met daarbij ook in achtneming van de voorwaarden uit artikel 9.3 t/m 9.9.

9.3. Annulering voor een geheel programma of een workshop tot 8 weken voor aanvang is kosteloos.

9.4. Bij niet annulering/niet op komen dagen is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de losse sessie, het vaste programma of de workshop in zijn geheel te voldoen.

9.5. Bij annulering binnen 8 weken tot en met 4 weken voor aanvang van een programma of workshop is Fabulous & Healthy gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

9.6. Bij annulering binnen 4 weken is Fabulous & Healthy gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

9.7. Ingeval de opdrachtgever na aanvang van een programma of workshop de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

9.8. Een losse sessie (binnen of buiten een vast programma) kan wegens ziekte, tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Fabulous & Healthy gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde, niet geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

9.9. Als één van de partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de deelname aan het besproken programma te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In het geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Fabulous & Healthy gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen, waarbij haar vorderingen op de opdrachtgever direct opeisbaar worden.

 

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Fabulous & Healthy is verzekerd tegen aansprakelijkheid. Als Fabulous & Healthy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Als Fabulous & Healthy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag dat uitgekeerd zal worden door de verzekeraar van Fabulous & Healthy. Indien de verzekeraar van Fabulous & Healthy niet over gaat tot uitkering van enig bedrag, is de aansprakelijkheid van Fabulous & Healthy beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij overeenkomsten met een langere looptijd dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. Zie ook artikel 11.

10.3. Fabulous & Healthy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Fabulous & Healthy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door organisatiesstagnatie. Fabulous & Healthy kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

10.4. Fabulous & Healthy kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de nadelige gevolgen van of geleden schade bij ongevallen en letsel wanneer:

- de schuld van het ongeval en/of het letsel bij de cliënt zelf ligt;

- het ongeval en/of het letsel niet door Fabulous & Healthy voorkomen had kunnen worden;

- de oorzaak van het ongeval bij een ander ligt die niet betrokken is bij Fabulous & Healthy.

10.5. Opdrachtgever vrijwaart Fabulous & Healthy tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Fabulous & Healthy en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

 

 1. Overmacht

11.1. In het geval van overmacht is Fabulous & Healthy niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar de opdrachtgever. De partijen treden dan met elkaar in overleg om tot een alternatieve manier tot invulling van de opdracht te komen.

11.2. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als bovenbedoelde situatie intreedt als de opdracht voor een deel is uitgevoerd, is de opdrachtgever verplicht aan zijn verplichtingen aan Fabulous & Healthy tot aan dat moment te voldoen. Fabulous & Healthy heeft het recht om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als was het een afzonderlijke overeenkomst.